Journummer: 0709 91 84 00 | Förfrågningar: 08 97 89 77 info@iofab.se

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om jour- och familjehem
Varför placeras ett barn eller en ungdom i en familj?
Barn och ungdomar kan aktualiseras hos socialtjänsten av olika anledningar. Ibland anmäler nätverk eller skola oro för barnets mående och beteende. Ibland ansöker föräldrarna om stöd. När socialtjänsten inleder en utredning kan de komma fram till att barnet behöver placeras i ett jour- eller familjehem, f.d. fosterhem. Placeringen kan ske frivilligt enligt socialtjänstlagen SoL – med vårdnadshavarnas goda samtycke – eller med tvång enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Varför placeras ensamkommande flyktingbarn?
För ensamkommande flyktingbarn ser rutinerna annorlunda ut. När ett barn ansöker om asyl i Sverige anvisar Migrationsverket det till en kommun. Då barnet befinner sig här utan vårdnadshavare är socialtjänsten i kommunen skyldig att hitta ett familjehem eller HVB (hem för vård eller boende). Utredningar för att hitta lämpliga familjehem görs ofta av externa aktörer, som Individ och familjer FM AB.

Många andra samhälleliga funktioner aktiveras parallellt med socialtjänstens utredning, om detta kan du läsa mer på Migrationsverkets hemsida.

Vad räknas som familj och vem kan emot placerade ungdomar?
Jour-och familjehem kan se ut på olika sätt. Ensamstående, gifta, sambos, barnfamiljer, pensionärer. Variationerna är många!

Det viktigaste är att du/ni som familj är trygga, väl etablerade i samhället och kan bjuda in barnet till ett varmt hem. Att ni som familj har tid, tålamod och stort engagemang. Du ska också ha ett eget rum till barnet som placeras.

Vi strävar efter att hitta och rekrytera familjer där barn och ungdomar får känna sig som en del av jourfamiljen.

Kan jag arbeta som vanligt?
Ja, det kan du. Du ska däremot ha möjlighet att stötta ungdomen och följa med på möten med exempelvis skolan och socialtjänsten. Som med egna barn så tar ett placerat barn tid i anspråk.

En del familjer väljer att fokusera på de placerade ungdomarna och går ner i tid på sin ordinarie arbetsplats. Tack vare arvodet som utgår finns denna möjlighet.

Vad är skillnaden mellan jourhem och familjehem?
Ett jourhem tar emot en ungdom under en kortare period, ofta medan socialtjänsten utreder en långsiktig lösning för den unge.

Ett familjehem är en längre placering, från några månader till flera år. En jourhemsplacering kan övergå till en familjehemsplacering i samråd med ungdom, jourhemsfamilj, socialtjänst, familjehemskonsulent och vårdnadshavare.

Hur lång är en placering?
Det är olika. Allt från några dagar, till månader eller år. En jourhemsplacering är kortare medan en familjehemsplacering brukar vara längre. Vi samråder alltid med dig inför en placering och det är aldrig något tvång att ta emot en ungdom om det inte passar just då. Många som tar emot en ungdom för första gången brukar börja med en kortare jourhemsplacering för att senare gå över till att bli familjehem. Vissa familjer tar bara emot kortare jourhemsplaceringar.
Hur går det till att bli jour/familjehem?
Om du känner dig redo att ta steget och ta emot ett barn eller en ungdom börjar du med att kontakta oss. Du kan använda formuläret på vår hemsida eller ringa oss direkt. Kanske har du frågor som du behöver svar på innan du kan ta ställning?

Då behövs även intyg ur följande register:

Misstanke- och belastningsregistret – registerutdrag från polisen.

Socialregistret – inhämtas från den kommun/stadsdel där ni bor.

Kronofogdemyndigheten – skuldfrihetsintyg.

Försäkringskassan – intyg om ersättningsperioder.

Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av att bli jour- och familjehem. I så fall behöver du skicka en kopia på tidigare nämndebeslut till oss.

Om ingenting om er framkommer i dessa register som hindrar att ni har rätt att vara familjehem betyder det att vi kan gå vidare med en utredning av dig och din familj. Hur utredningen går till informerar vi er närmare om.

Flerspråkig?
Välkommen! Vi på Individ och Familjer FM AB välkomnar familjer med olika kulturella bakgrunder och språkkompetens.
Ekonomisk ersättning – arvode och omkostnader
Som jour- eller familjehem får du ett arvode för att ta emot en ungdom, en s.k. dygnsersättning. Det är skattepliktigt, sjukpenningrundande och pensionsgrundande. Arvodet är inte a-kassegrundande eller innefattar semesterlön eller semesterersättning. Det utgår även en omkostnadsersättning som skall täcka barnets omkostnader. Du blir inte anställd av oss, utan det räknas som ett uppdrag från socialtjänsten.