Journummer: 0709 91 84 00 | Förfrågningar: 08 97 89 77 info@iofab.se

Våra tjänster

Jour- och familjehem • Förstärkta jour- och familjehem
Kvalificerat kontaktmannaskap • Familjebehandling
Konsultation för barn och ungdomar

Konsulentstödda jour- och familjehem – och jour dygnet runt!

Vi erbjuder väl utvalda och utredda jour- och familjehem, konsulentstödda av oss.
Vi har lång erfarenhet av att bedöma och matcha ungdomarnas behov med familjers resurser och önskemål.
Vi finns tillgängliga för joursamtal dygnet runt.
Vi ger våra familjer handledning, utbildning och stöd för att skapa trygghet, en positiv utveckling och en stabil grund i livet.

Akutplacering? Vi kan ta emot med kort varsel

Många av de familjehem som arbetar för oss har erfarenhet av att ha tagit emot barn hos sig.
Vi erbjuder även nyutredda familjer som får utförligare handledning och stöd, som är fulla av energi och vilja att hjälpa till. Våra familjer har möjlighet att ta emot barn akut.
Våra familjehemskonsulenter har tät kontakt med familjehemmen och följer upp placeringen regelbundet för att stötta dem och det placerade barnet. Konsulenterna följer med under hela placeringen och är med på möten tillsammans med socialtjänsten, gode män och andra viktiga samhällsaktörer.

P

Förstärkt familjehemsvård

Ibland räcker det inte med ett jourhem. Därför erbjuder vi nu förstärkt familjehemsvård, med familjer och konsulenter som jobbar tätt ihop för att stötta barnet eller ungdomen. Tätare uppföljningar, mer vuxennärvaro och fokus på samarbete med vårdgrannar är exempel på hur en sådan lösning kan se ut.

f

Familjepedagogiska insatser

Vid behov kan vi tillsätta familjeterapeuter, psykoterapeuter och familjebehandlare som komplement till våra insatser.

Kvalificerat kontaktmannaskap

Vi erbjuder kvalificerade kontaktpersoner både som separat insats och som ett komplement till en pågående jour/familjehemsplacering. Vi fokuserar på att hitta det som passar för varje enskild individ.

w

Familjer och personal med språk- och kulturkompetens

Våra familjer har olika nationaliteter och talar många olika språk, t.ex. svenska, engelska, dari, arabiska, somaliska och tigrinja.  Inom arbetsgruppen har vi stor kulturkompetens och talar flera olika språk, bl.a. dari, tigrinja och kurdiska.

i

Systemteoretisk grund

Vi jobbar miljöterapeutiskt med en systemteoretisk grund. Vi tittar på individens behov och stärker upp skyddsfaktorer kring barnet/den unge. Med lång erfarenhet av kliniskt socialt arbete ser vi snabbt tecken på riskbeteenden och agerar fort för att stävja dessa.