Varför Individ och familjer?

Vi vet att det finns många olika organisationer dit man kan vända sig för att bli jourhem. När ni funderar över vem ni ska välja vill vi att ni ska veta att vi:

  • har en stor respekt för den insats ni gör och att varje placering är något som vi har ett gemensamt ansvar för
  • ser er bakgrund och era erfarenheter som en värdefull tillgång
  • har fokus på att ge er handledning och stöd så att ni kan känna er trygga och finns alltid tillgängliga för er i situationer som ni tycker är svåra att hantera
  • har goda möjligheter att hitta en placering som passar just er då vi får många förfrågningar och hjälper socialtjänsten att placera många barn

Så här går det till

Att vara jourhem är ett meningsfullt och inspirerande uppdrag, men det kan också vara krävande och utmanande. Samhället ställer därför krav på den som ska fungera som jourhem. Vi inhämtar registeruppdrag och gör en utredning som underlag för att se om ni kan bli ett av våra jourhem. Vår utredning är till för att skapa trygghet och säkerhet för de barn som ska placeras, men även ett stöd för ert beslut att bli jourhem. Vi är måna om att ni har bästa möjliga förutsättningar när ni tar emot er första placering.

Vår arbetsgång är:

Lämna en intresseanmälan till oss via denna hemsida eller via telefon på nummer 08 97 89 77  Vi kommer att kontakta er för en första avstämning och svara på de frågor som ni kan ha. Vi ställer även vissa inledande frågor, t ex om er bostad, för att säkerställa att ni har förutsättningar att bli ett jourhem.

När ni har bestämt er för att ni vill bli ett jourhem skickar ni in ett antal registerutdrag till oss:

  • Utdrag från misstanke och belastningsregistret – utdragen beställs på Polisens hemsida  Detta ska lämnas till oss i oöppnat kuvert.
  • Utdrag från socialregistret – utdraget begärs från socialtjänsten i din kommun/stadsdel
  • Skuldfrihetsintyg – intyget begärs från Kronofogdemyndigheten på 077-173 73 00
  • Intyg om ersättningsperioder – intyget begärs via mina sidor hos Försäkringskassan

När vi har fått dessa utdrag ser vi om det framkommer något som hindrar er från att bli godkända som familjehem. Vi går alltid igenom det som eventuellt kan vara ett hinder med er.

När detta är klart kommer vi att göra ett antal besök hos er för intervju och samtal där vi noga går igenom frågeställningar som kommer att vara av betydelse för era förutsättningar att bli ett väl fungerande jourhem. Självklart utgår vi ifrån att ni kommer att behöva handledning, stöd och utbildning från oss och tar med det i vår bedömning. Vi tar gärna del av tidigare utredningar om det finns. Ni kommer att få återkoppling från oss på såväl på det som vi ser kommer att vara era styrkor som det som vi befarar kan bli ett problem.

Ekonomisk ersättning – arvode och omkostnader

Som jourhem får du ett arvode för att ta emot en ungdom, en s.k. dygnsersättning. Den är skattepliktig, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Arvodet är däremot inte a-kassegrundande och ger inte rätt till semesterlön eller semesterersättning. Arvodet bestäms i varje enskilt fall och påverkas såväl av er erfarenhet och kompetens som av de krav som ställs på vad ni ska göra. Det utgår även en omkostnadsersättning som skall täcka barnets omkostnader där vi följer SKRs rekommendationer. Som jourhem har man inte en anställning utan ett arvoderat uppdrag.

Ansök om att bli jourhem

Frågor och svar

Barn och ungdomar kan aktualiseras hos socialtjänsten av olika anledningar. Ibland anmäler nätverk eller skola oro för barnets mående och beteende. Ibland ansöker föräldrarna om stöd.

När socialtjänsten inleder en utredning kan de komma fram till att barnet behöver placeras i ett jour- eller familjehem, f.d. fosterhem. Placeringen kan ske frivilligt enligt socialtjänstlagen SoL – med vårdnadshavarnas goda samtycke – eller med tvång enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Jour-och familjehem kan se ut på olika sätt. Ensamstående, gifta, sambos, barnfamiljer, pensionärer. Variationerna är många!

Det viktigaste är att du/ni som familj är trygga, väl etablerade i samhället och kan bjuda in barnet till ett varmt hem. Att ni som familj har tid, tålamod och stort engagemang. Du ska också ha ett eget rum till barnet som placeras.

Vi strävar efter att hitta och rekrytera familjer där barn och ungdomar får känna sig som en del av jourfamiljen.

Ja, det kan du. Du ska däremot ha möjlighet att stötta ungdomen och följa med på möten med exempelvis skolan och socialtjänsten. Som med egna barn så tar ett placerat barn tid i anspråk.

En del familjer väljer att fokusera på de placerade ungdomarna och går ner i tid på sin ordinarie arbetsplats. Tack vare arvodet som utgår finns denna möjlighet.

Ett jourhem tar emot en ungdom under en kortare period, ofta medan socialtjänsten utreder en långsiktig lösning för den unge.

Ett familjehem är en längre placering, från några månader till flera år. En jourhemsplacering kan övergå till en familjehemsplacering i samråd med ungdom, jourhemsfamilj, socialtjänst, familjehemskonsulent och vårdnadshavare.

Det är olika. Allt från några dagar, till månader eller år. En jourhemsplacering är kortare medan en familjehemsplacering brukar vara längre.
Vi samråder alltid med dig inför en placering och det är aldrig något tvång att ta emot en ungdom om det inte passar just då. Många som tar emot en ungdom för första gången brukar börja med en kortare jourhemsplacering för att senare gå över till att bli familjehem.
Vissa familjer tar bara emot kortare jourhemsplaceringar.
Välkommen!
Vi på Individ och Familjer FM AB välkomnar familjer med olika kulturella bakgrunder och språkkompetens.