Snabbhet och service

Vi har byggt vår verksamhet för att kunna tillgodose högt ställda krav på att snabbt erbjuda en jourhemslösning som samtidigt innebär en god matchning i det enskilda ärendet alla dygnets timmar. För att kunna göra det har vi utrett ett stort antal jourhem där flertalet är godkända i nämnd. Våra jourhem har olika bakgrund, kompetens och erfarenhet för att vi ska kunna möta de behov som ni har. Vi har goda möjligheter att hitta lösningar när det finns särskilda krav på förstärkta insatser.

Konsultentens uppgift

Hos oss är konsulentens uppgift att ge jourhemmet bästa möjliga förutsättningar för att de ska kunna ge den placerade det som behövs för att jourhemsplaceringen ska bli framgångsrik, trygg och säker. Det innebär att vi arbetar genom jourhemmet men alltid med fokus på den placerade. I vår handledning arbetar våra konsulenter för att jourhemmet ska kunna tillgodose den placerades behov av omvårdnad, stöd, tillsyn och vägledning. Konsulenten skaffar sig en god förståelse för den placerades behov och förutsättningar, skapar en nära samverkan med socialtjänsten med ett aktivt kunskaps- och informationsutbyte och fungerar som ett lösningsorienterat stöd när utmaningar uppstår för att säkerställa ett bra resultat.

Kulturkompetens

Vi lägger stor vikt vid att matcha mot jourhem som har förutsättningar att möta upp den placerade utifrån den kulturella kontexten. Att bli placerad innebär ett sort ingrepp för var och en. Därför lägger vi stor vikt vid att uppbrottet inte i onödan ska innebära att den placerade behöver ställas inför en helt ny eller obekväm miljö. Det innebär att hänsyn behöver tas till språk, geografi, religion, värderingar, matvanor, traditioner med mera.

Detta är förstås en balansgång vilket innebär att det rätta inte självklart är att en placering görs i en familj med exakt samma bakgrund som den placerade har, utan i en familj som har förutsättningar att ge den placerade det den behöver med hänsyn till dennes kulturella bakgrund.

Bedömning och förslag

Som ett stöd till socialtjänsten gör vi en strukturerad bedömning och lämnar ett förslag på vad vi ser är insatser för den placerade efter tiden i jourhemmet. Avsikten är att förstärka socialtjänstens underlag med den kunskap vi får om den placerade och vilka behov denna har. Även om mycket av detta kan framgå i våra rapporter och i den löpande samverkan som vi har med socialtjänsten i varje ärende, ser vi värdet av att göra en strukturerat och dokumenterad sammanställning.

Jourhemsplacering

socionomgruppen