Erfarenhet av jour

Att ta emot en placerad i ett jourhem handlar om en beredskap att ta emot och härbärgera starka känslor, oro och stor osäkerhet om vad som ska hända. Jourhemmet har kanske fått begränsad förhandsinformation och uppdraget handlar initialt endast om att erbjuda trygghet.

Vi strävar efter att samarbeta med familjer som både har vilja och erfarenhet av att ta sig an denna utmaning. Det finns givetvis familjer som klarar detta första gången de tar emot en jourplacering, men som med allt annat blir man bättre på det man har gjort tidigare.

Kulturell bakgrund

Vi söker familjer med olika kulturell bakgrund och olika erfarenheter i livet för att kunna ha en bredd att matcha emot. I våra utredningar av jourhemmen undersöker vi särskilt hur jourhemmet ser på sin bakgrund och sina erfarenheter i ett uppdrag. Det kan lika väl handla om att hitta en familj med en bakgrund liknande den som ska placeras, som att hitta en familj med en annan bakgrund men med förutsättningar att möta upp den placerade med respekt och kunskap.

Utredning och godkännande i nämnd

Vi utreder våra familjer utifrån metoder som är de bästa tillgängliga. Självklart tar vi de registerutdrag som krävs och gör ingående intervjuer för att bedöma varje familjs lämplighet att fungera som jourhem. Det som gör oss unika är vår bedömning utifrån ett kulturperspektiv.

När det handlar om jour måste det gå snabbt. Därför har ett flertal av våra jourhem ett generellt godkännande i nämnd.